Category: Meeting, Date: 2011-08-15 16:12:18 Go Back
การประชุมวิชาการ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (12-14 ตุลาคม 2554)
การประชุมวิชาการ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (12-14 ตุลาคม 2554) ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี "วิจัยทรัพยากรชีวภาพ เพื่อพัฒนาชุมชนและระบบนิเวศ" จัดโดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สนับสนุนโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)