Category: General, Date: 2013-06-25 12:49:43 Go Back
กระทรวงวิทย์ฯ ผลิตเครื่องต้นแบบเอทานอลไร้น้ำชนิดเคลื่อนที่ ...ลดนำเข้าเทคโนโลยี สร้างรายได้เข้าประเทศ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตเครื่องต้นแบบผลิตเอทานอลไร้น้ำโมเลกุล่าร์ซีฟชนิดเคลื่อนที่ ขนาดกำลังการผลิต 1,000 ลิตรต่อวัน เป็นเครื่องจักรต้นแบบในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือระดับชุมชน ที่สามารถขยายขนาดสู่ระดับอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ได้ เพื่อรองรับโรงงานผลิตเอทานอลระดับชุมชนในอนาคต สนองนโยบายรัฐบาลในการลดนำเข้าเทคโนโลยี สร้างรายได้เข้าประเทศอย่างยั่งยืน นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อลดการนำเข้าเทคโนโลยี สร้างรายได้ให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนนั้น วว. จึงได้สนองนโยบายดังกล่าวโดยการผลิตเครื่องต้นแบบผลิตเอทานอลไร้น้ำโมเลกุล่าร์ซีฟ (Mobile Molecular sieve) ชนิดเคลื่อนที่ขึ้น ซึ่งได้ยื่นจดสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว โดยเครื่องนี้มีขนาดกำลังผลิต 1,000 ลิตรต่อวัน เป็นเครื่องจักรที่ใช้ผลิตเอทานอลไร้น้ำ ที่มีความบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 99.5 โดยปริมาตร ก่อนนำไปใช้ผสมน้ำมันเบนซินเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่มีชื่อว่า “แก๊สโซฮอล์” เพื่อใช้กับยานพาหนะปัจจุบันที่ไม่ต้องการการดัดแปลงเครื่องยนต์ ดร.ธีรภัทร ศรีนรคุตร ผู้เชี่ยวชาญวิจัย และผู้อำนวยการโครงการเอทานอล วว. กล่าวว่า เครื่องต้นแบบผลิตเอทานอลไร้น้ำฯ สามารถใช้เป็นเครื่องจักรในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือระดับชุมชน รวมทั้งสามารถใช้เป็นต้นแบบในการขยายขนาดสู่ระดับอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ได้ เป็นเครื่องที่ประหยัดพลังงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 และมีต้นทุนต่ำกว่าเครื่องจักรนำเข้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 50 ซึ่งจะช่วยลดการนำเข้า คิดเป็นมูลค่านับพันล้านบาท สามารถเคลื่อนย้ายไปดำเนินงานตามที่ต่างๆ ได้ เพื่อรองรับโรงงานผลิตเอทานอลระดับชุมชนในอนาคต นอกจากนี้ประเทศไทยยังสามารถสร้างรายได้จากการส่งออกเครื่องผลิตเอทานอลไร้น้ำโมเลกุล่าร์ซีฟดังกล่าว โดยเฉพาะกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หรืออาจได้รับผลประโยชน์ด้วยการขายสิทธิบัตรของเครื่องจักร ทั้งนี้ วว. ได้น้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องต้นแบบผลิตเอทานอลไร้น้ำโมเลกุล่าร์ซีฟชนิดเคลื่อนที่ สำหรับใช้ในกิจการ โครงการชัยพัฒนาแม่ฟ้าหลวง ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมจัดทำโครงการสร้างเครื่องผลิตเอทานอลไร้น้ำให้แก่องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งได้มีการติดตั้งและใช้งานแล้ว ณ โรงแอลกอฮอล์ องค์การสุรา อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาเครื่องผลิตเอทานอลไร้น้ำเพื่อนำไปใช้กับโรงงานเอทานอลชุมชน ภายใต้โครงการ “สร้างมูลค่าเพิ่มมันสำปะหลังโดยนำมาผลิตเอทานอล” ซึ่งจะมีการจัดตั้งโรงงานขึ้นโดย วว. ณ จังหวัดกำแพงเพชร วว. พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต “เครื่องผลิตเอทานอลไร้น้ำโมเลกุล่าร์ซีฟชนิดเคลื่อนที่” ให้แก่ภาคเอกชนเพื่อนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ สนใจสอบถามละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Call Center สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โทร. 0 2577 9300 หรือที่โทร 0 2577 9000 E-mail : tistr@tistr.or.th Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โทร. 1313